Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vilafant

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’Ajuntament, eliminant qualsevol tipus de discriminació de gènere. Esdevé l’eina fonamental per incorporar la igualtat en la gestió i la cultura de les empreses. 

Els objectius principals del pla d’igualtat són:

 • Eliminar els desequilibris i les desigualtats existents entre dones i homes.
 • Introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones: selecció i contractació, formació, promoció i desenvolupament professional, política retributiva, ordenació del temps de treball, salut laboral, així com la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El desenvolupament del I Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vilafant s’ha treballat a través de les fases i etapes següents:

Procés de diagnosi

La diagnosi és una fase crucial en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat. Aquest primer pas permet conèixer quina és la situació en igualtat de gènere a l’organització i serveix de base per a la definició dels objectius i el disseny de les accions del pla, que incidirà en els àmbits on la diagnosi hagi detectat desigualtats. Tal com estableix el Reial Decret Llei 6/2019 de Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que va introduir modificacions a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, les empreses amb una plantilla de més 50 persones estan obligades a negociar i implementar el seu pla d’igualtat. 

D’acord al principi de transversalitat que ha de guiar els plans d’igualtat, la present diagnosi identifica els aspectes que cal analitzar en els vuit àmbits següents: 

 1. Cultura organitzativa, relacions laborals i compromís amb la igualtat de gènere
 2. Comunicació inclusiva i no sexista
 3. Característiques, distribució i representació paritària de la plantilla
 4. Condicions laborals i política retributiva
 5. Selecció, promoció i formació de la plantilla
 6. Organització del temps i corresponsabilitat
 7. Salut i seguretat laboral
 8. Actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i abordatge de la violència masclista

Cada àmbit de la diagnosi consta de diferents indicadors que permeten analitzar com és una determinada situació al llarg del temps o detectar canvis o millores pel què fa a la igualtat de gènere dins l’Ajuntament.

La diagnosi del Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vilafant s’ha basat en l’anàlisi -que ens permet mesurar cada indicador- de la informació obtinguda a través de diferents tècniques de recollida d’informació:

 1. Tècniques de recollida d’informació quantitativa: 
 • Obtenció de dades estadístiques actuals i anteriors, a partir de la informació que es troba a les bases de dades de l’Ajuntament.
 • Extracció de dades contingudes en documents accessibles al portal de transparència de l’Ajuntament de Vilafant.
 • Obtenció d’informació quantitativa sobre determinats aspectes que ha facilitat l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vilafant.
 1. Tècniques de recollida d’informació qualitativa:
 • Enquesta prèvia a la plantilla, enviada per part del personal tècnic de l’Ajuntament de Vilafant, en referència a les opinions i les experiències dels treballadors i treballadores.
 • Entrevista individual a dotze persones clau de la plantilla de diferents àrees de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir informació en profunditat sobre aspectes concrets i les percepcions i experiències personals.
 • Grup de discussió amb els grups municipals de l’Ajuntament de Vilafant, basada en el recull d’informació fruit de la discussió focalizada en determinats temes clau. 
 • Revisió de la documentació com manuals, protocols, convenis, webs, xarxes socials i d’altres sistemes d’organització de la informació. 

Disseny del pla d’accions

El Pla d’accions del I Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vilafant estableix els objectius generals i els objectius específics per abordar les necessitats i situacions detectades en la fase de diagnosi de cada un dels àmbits d’actuació que preveu el pla:

 1. Cultura organitzativa, relacions laborals i compromís amb la igualtat de gènere
 2. Comunicació inclusiva i no sexista
 3. Característiques, distribució i representació paritària de la plantilla
 4. Condicions laborals i política retributiva
 5. Selecció, promoció i formació de la plantilla
 6. Organització del temps i corresponsabilitat
 7. Salut i seguretat laboral
 8. Actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i abordatge de la violència masclista

Per donar resposta als objectius plantejats, es defineixen les accions concretes que caldrà desenvolupar. Les accions previstes inclouen:

 • Breu descripció de l’acció
 • Temporalització de l’acció
 • Àrea i agents implicats en el desenvolupament de l’acció
 • Pressupost addicional destinat a l’implementació de l’acció (si s’escau)
 • Indicadors de seguiment de l’acció